Privacy Policy

 

 1. Verwerkingsverantwoordelijke


Anne Godts gevestigd te Grote Molenweg 135, 3020 Herent en gekend onder het ondernemingsnummer 0639.355.605, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke: Tel.: 016/294949 en e-mailadres: info@elegans.be

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerkt, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacy verklaring beschrijft de diverse maatregelen die worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze websites en diensten/producten en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als gebruiker en klant.

Wij vragen U deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen

2. Goedkeuring


Door gebruik te maken van onze diensten en / of producten, aangeboden door onszelf of door onze commerciële partners, aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens


Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor de aanbieding van bepaalde diensten/producten, namelijk bij de aankoop van een bepaald product, bij het invullen van een contactformulier, bij het sluiten van een contract, de inschrijving op een nieuwsbrief, enz. .

Deze persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op het klantenbeheer, directe marketing, beantwoorden vragen contactformulier en uitvoeren contractuele en wettelijke verplichtingen en laten ons toe gevolg te geven aan uw vragen en om verbeteringen aan te brengen aan onze diensten/producten.

Dankzij deze gegevens, kunnen wij u bovendien -via elektronische weg, via de post informatiebrochures en andere- commerciële informatie over nieuwe diensten/producten, promoties, voordelen, enz. doorsturen.

Als u geen publiciteit van ons wenst te ontvangen dan kan U zich uitschrijven door een e-mail te sturen naar: info@elegans.be

4. Welke gegevens worden verwerkt?


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebeurlijk verwerken:

5. Rechtsgronden voor de verwerking


De gegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgronden: uw uitdrukkelijke toestemming, wettelijke verplichtingen, noodzakelijkheid voor het sluiten en het uitvoeren van een overeenkomst waarbij U contractspartij bent, om op Uw verzoek maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, het instellen van een rechtsvordering of de noodzaak voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen van onszelf of van een derde.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

6. Overdracht van de persoonsgegevens


Om bepaalde diensten/producten te kunnen leveren, houden wij ons het recht voor uw persoonsgegevens indien nodig mee te delen aan onze commerciële partners.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

U kan uw toestemming ten allen tijde intrekken.

7. Bewaartermijn gegevens


Uw gegevens worden opgeslagen conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relaties.

8. Verwerkingsverantwoordelijke


Uw gegevens worden verwerkt door Anne Godts en personeelsleden van Verzorgingsinstituut Elegans. U kan ons contacteren op het e-mailadres weergegeven onder punt 1.

9. Uw rechten van toegang, recht tot wijziging, verwijdering, bezwaar, en gegevensoverdracht


Conform de Algemene verordening gegevensbescherming, beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving.

Wij verbinden ons ertoe om binnen een termijn van één maand in te gaan op uw verzoek.  Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.

U kunt uw rechten uitoefenen door een brief of e-mail te versturen aan Anne Godts (contactgegevens vermeld onder punt 1.) of privacy@elegans.be

U heeft eveneens de mogelijkheid om de toesturing van informatiebrieven en andere commerciële informatie te weigeren. U kunt uw rechten uitoefenen een brief of e-mail te versturen aan  Anne Godts ( contactgegevens vermeld onder punt 1.) Wanneer u het recht u te verzetten tegen de verzending van direct marketing uitoefent, geldt dit slechts voor het opgegeven e-mail adres. U dient duidelijke opgave te doen van alle e-mail adressen die u wenst te deactiveren.

10. Informatie en/of klachten


Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich wenden tot

- Onze verwerkingsverantwoordelijke , zie punt 1.

- De Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, www.privacycommission.be

11. Technische en organisatorische maatregelen


Aangezien wij gebeurlijk persoonlijke en zakelijke vertrouwelijke informatie in de verschillende bedrijfsprocessen gebruiken, garanderen wij te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van deze informatie.

Wij hanteren daarbij een hoog beveiligingsniveau voor de verwerking van de gegevens die worden verwerkt en opgeslagen. We doen er alles aan om misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen. Eventuele datalekken zullen zo vlug mogelijk gemeld worden.

Wij hebben fysieke controles ingevoerd om brand- en diefstalpreventie en toegangscontrole voor onze gebouwen te garanderen.

 

 

Versie 1.0   gewijzigd op 22 mei 2018